Goodbye Kobe Bryant Illustration

Goodbye Kobe Bryant Illustration

The impact Kobe Bryant leaves on the game of basketball will never be forgotten.  by Hyperthree Yefrom China.